Podmínky používání

Provozovatelem webu www.matematika.cz (dále jen WEB) je společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o. (dále jen PROVOZOVATEL).

Používáním WEBU jako jeho UŽIVATEL souhlasíte s níže popsanými podmínkami používání. Případný nesouhlas s těmito podmínkami vyjádříte tak, že tento web nebudete navštěvovat a používat.

WEB je připravován v dobré víře všech, kdo tvoří jeho obsah nebo se starají o jeho provoz a dostupnost. Přesto může docházet k chybám jakéhokoliv druhu, což UŽIVATEL bere na vědomí a souhlasí s tím. WEB je poskytován „jak stojí a leží“. PROVOZOVATEL neposkytuje žádnou záruku na funkčnost, dostupnost a správnost WEBU.

WEB umožňuje, aby se na něm zdarma zaregistrovala jakákoliv plnoletá fyzická osoba (dále jen REGISTROVANÝ UŽIVATEL) tím, že při registraci uvede svůj platný e-mail, jméno, příjmení, přezdívku a zvolí si heslo.

REGISTROVANÝ UŽIVATEL získává právo vkládat na WEB svůj vlastní obsah (např. komentáře pod články, příspěvky ve fóru atd.), za nějž nese plnou právní odpovědnost. Je přísně zakázáno publikovat na WEBU obsah, který je v rozporu s platnou legislativou České republiky, v rozporu s dobrými mravy nebo takový obsah, který porušuje autorská či licenční práva třetích stran.

PROVOZOVATEL na WEBU standardně umožňuje publikování obsahu, který se přímo týká matematiky.

PROVOZOVATEL nebo jím pověřené osoby (např. moderátoři diskusí) mají právo bez předchozího upozornění znepřístupnit nebo smazat jakýkoliv uživatelský obsah umístěný na WEBU.

UŽIVATEL, který na WEBU publikuje jakékoliv materiály, jejich odesláním na tento web poskytuje PROVOZOVATELI bezvýhradný souhlas k tomu, aby s těmito materiály PROVOZOVATEL nakládal.

Zveřejní-li UŽIVATEL na webu originální obsah, k němuž disponuje autorskými právy (vlastní autorské dílo), nadále zůstává vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví. Aktem zveřejnění vlastního originálního obsahu na tomto WEBU udělujete PROVOZOVATELI nevýhradní, převoditelnou, bezplatnou a časově neomezenou celosvětovou licenci k nakládání s takovým dílem v rozsahu nezbytném pro jakékoliv aktivity související s provozem WEBU.

Veškeré aktivity UŽIVATELŮ, registrovaných i neregistrovaných, jsou vynakládány výhradně na jejich vlastní zodpovědnost. UŽIVATEL bere při používání WEBU na vědomí, že PROVOZOVATEL nenese odpovědnost za důsledky použití WEBU UŽIVATELEM, včetně informací na WEBU zveřejněných.

PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo znemožnit na WEB další přístup UŽIVATELŮM, kteří podstatným způsobem porušili tyto podmínky používání.

Poskytnutím jakýchkoliv osobních informací na WEBU dává UŽIVATEL jednoznačný souhlas se shromažďováním a zpracováním těchto informací PROVOZOVATELEM dle platné české legislativy.

WEB ke svému provozu využívá tzv. cookies, nástroje pro měření návštěvnosti Google Analytics a nástroje pro analýzu webové reklamy Google Ad Manager. Používáním tohoto webu UŽIVATEL vyjadřuje souhlas s použitím těchto nástrojů a se zpracováním informací, které vznikají automaticky návštěvou WEBU ze strany UŽIVATELE.

Žádná část WEBU nesmí být kopírována, reprodukována a šířena bez písemného souhlasu PROVOZOVATELE.

Tyto Podmínky používání byly naposledy aktualizovány 1. 8. 2022.

Případné další aktualizace budou zveřejněny vždy na adrese www.matematika.cz/podminky-pouzivani.